>

capitol

The Missouri Capitol.

The Missouri Capitol.

Tetelestai!

Tetelestai!

Dummy on one of the skylights in the capitol.

Dummy on one of the skylights in the capitol.

The Missouri Capitol After Dark

The Missouri Capitol After Dark

Change from the Cafe in the Capitol today.

Change from the Cafe in the Capitol today.

The Missouri Capitol rotunda.

The Missouri Capitol at night.

Here is a panorama from the top of the Wisconsin capitol.

Here is a panorama from the top of the Wisconsin capitol.

The Wisconsin Capitol Dome.

The Wisconsin Capitol Dome.